போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் தேர்தேடுக்கும் முறை முழுமையான தகவல் TNUSRB SI Recruitment Process 2023 SI( Taluk , AR, TSP )

Table of Contents

போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் தேர்தேடுக்கும் முறை முழுமையான தகவல் Recruitment Process : SI( Taluk , AR, TSP )

TNUSRB SI Recruitment Process 2023 , SI Exam Apply online 2023 போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் தேர்தேடுக்கும் முறை முழுமையான தகவல் போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் பதவிகளுக்கான ஆட்சேர்ப்பு (தாலுகா, ஆயுதப்படை மற்றும் தமிழ்நாடு சிறப்பு போலீஸ்)

TNUSRB SI Recruitment Process 2023
TNUSRB SI Recruitment Process 2023

RECRUITMENT FOR THE POSTS OF SUB-INSPECTOR OF POLICE (TALUK, ARMED RESERVE AND TAMIL NADU SPECIAL POLICE)

சப் இன்ஸ்பெக்டர் (SI) எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது? SI Exam Apply Online 2023 Link  – Click here

மேலும் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு சம்பந்தமான தகவல்களை பெற WhatsApp குரூப்பில் இணையவும்
Join our Groups
     Whatsapp    join
Telegram Join

1. EDUCATIONAL QUALIFICATION

Candidates should have a Bachelor’s Degree from any University recognised by UGC / Government on the date of Notifications.

2. AGE:

The applicants should have attained the age of 20 years and should not be aged above 30 years as on 1st July of the Notification year. The upper age limit relaxation given to certain categories is as follows:-

Category Upper age limit
Backward Class, Backward Class (Muslim), Most Backward Class/Denotified Community. 32 yrs
Scheduled Caste, Scheduled Caste (Arunthathiyar), Scheduled Tribe. 35 yrs
Transgender 35 yrs
Destitute Widow 37 yrs
Ex-servicemen (Discharged from service within 3 years from the date of notification) / Serving persons who are going to retire within one year from the last date of receipt of application. 47 yrs
Departmental candidates appearing for departmental quota examination 47 yrs

3. COMMUNAL RESERVATION:

a) The following communal reservation will be followed as per existing rules and Government Orders :-

Open Competition 31%
Backward Class 26.5%
Backward Class (Muslim) 3.5%
Most Backward Class / Denotified Communities 20%
Scheduled Caste 15%
Scheduled Caste (Arunthathiyar) 3%
Scheduled Tribe 1%

b) Community Certificate issued by Tamil Nadu Government only will be considered for communal reservation.

4. SPECIAL QUOTAS:

A. 20% Reservation is provided for Departmental quota candidates.
B. 10% Reservation is provided for Sports quota candidates.

A. 20% DEPARTMENTAL QUOTA

Police Constables and Head Constables and their equivalent ranks in the Taluk, Armed Reserve Police and Tamil Nadu Special Police can apply under 20% Departmental Quota. They should have completed 5 years of service as on the date of notification. Written Examination for departmental quota will be held separately.

B. 10% SPORTS QUOTA:-

Candidates applying under 10% Sports Quota should fulfill all the norms prescribed for open candidates. In addition, the candidate is required to produce Form-I, Form-II or Form-III for the approved 16 games/sports for an event held within 5 years preceeding the date of notification. The details of certificates required for claiming sports quota are as follows:-

Name of the form Level of participation Issuing authority
FORM-I Represented India at International Competition Secretary of the National Federation of the game concerned.
FORM-II Represented State at National Level Competition Secretary of the National Federation or Secretary of the State Association of the game concerned.
FORM-III Represented University at Inter- University Competition. Director or other officer in-charge of sports in the University.
List of approved Games and Sports

1. Basket Ball, 2.Football, 3.Hockey, 4.Volley Ball, 5.Hand Ball, 6.Kabbadi, 7.Wrestling, 8.Boxing, 9.Gymnastics, 10.Judo, 11.Weight Lifting, 12. Aquatics (Swimming), 13.Athletics, 14.Equitation (Horse riding),15. Rifle Shooting and 16. Silambam are eligible for awarding marks.

5.20% PSTM PREFERENCE:

20% of all vacancies shall be set apart on preferential basis for the open candidates who studied from 1st Standard upto the First Bachelor’s degree (qualifying degree) in Tamil Medium.

6. CONCESSIONS FOR SPECIAL CATEGORIES:

A. EX-SERVICEMEN / SERVING PERSONS WHO ARE GOING TO RETIRE WITHIN ONE YEAR FROM THE LAST DATE OF RECEIPT OF APPLICATION:-

i. Age relaxation is given upto 47 years.

ii. The Ex-Servicemen who have not completed 3 years after discharge from service and the serving Armed Forces who are going to retire within one year from the last date of receipt of online application are eligible for applying for this recruitment

B. DESTITUTE WIDOW:

i. Age relaxation is given upto 37 years.

ii. The Destitute Widow candidates should obtain “Destitute Widow Certificate” from the Revenue Divisional Officer / Sub-Collector / Assistant Collector and upload the same along with the online application. Failing which they will not be considered under Destitute Widow category.

7.TRANSGENDER

i. Age relaxation is given upto 35 years.

ii. The Transgender candidates may decide their self-identified anyone gender such as men or women or as third gender for the Physical Measurement Test, Endurance Test, Physical Efficiency Test.

See also  SSC CPO Recruitment 2023 Apply Now ,Fees, Eligibility, Process, Last date

iii. If transgender candidates applies under Third gender, they will be treated like women candidates. The 30% reservation will apply to them.

iv. If the transgender candidates produce their community certificate, they can get the beneficiary of communal reservation like other candidates.

v. If the transgender candidate does not produce their community certificate, they will be treated as Most Backward Class category.

8.MARKS ALLOCATION FOR OPEN AND DEPARTMENTAL CANDIDATES :

Sl.No. Description Open Departmental Quota
1. Written Examination 70 Marks 85 Marks
2. Physical Efficiency Test 15 Marks Exempted
3. Viva-Voce 10 Marks 10 Marks
4. Special Marks 5 Marks 5 Marks
Total 100 Marks 100 Marks

9.STAGES OF RECRUITMENT FOR OPEN CANDIDATES:

A. WRITTEN EXAMINATION:

Part I. Tamil Language Eligibility Test:

i. The Tamil Language Eligibility Test is qualifying in nature.

ii. It will be objective type in nature.

iii. It will consist of 100 questions for 100 marks and the duration of examination will be 100 minutes (1 Hr 40 mins.)

iv. The candidate has to obtain minimum of 40% marks in Tamil Language Eligibility test, for him/her to be eligible for the next level of evaluation of the main examination OMR answer sheet.

v. The marks obtained in Tamil Language Eligibility Test will not be considered for preparation of provisional selection list at any stage.

vi. In respect of 20% Departmental candidates, the Tamil Language eligibility Test will be commonly conducted along with those who are applying in open quota.

vii. The candidates who have applied under BOTH Open and Departmental category will have to write the commonly conducted Tamil Language Eligibility Test only once.

Part II.Main Written examination:

The Main Written examination will consists of Part.A – General Knowledge and Part.B – Logical Analysis, Numerical Analysis, Psychology Test, Communication Skills, Information Handling Ability. Written examination total marks is 70.

i. Part.A. – 40 Marks (objective type). 80 Questions.

ii. Part.B. – 30 marks (objective type). 60 Questions.

iii. Each question carries ½ marks.

iv. Duration 2 ½ Hrs.

v. The candidates should get a minimum of 25 marks to qualify in the written examination

B. PHYSICAL MEASUREMENT TEST:
Height Measurement
Community Men Women & Transgender
OC, BC, BC(M), MBC/DNC 170 cms 159 cms
SC, SC (A), ST 167 cms 157 cms
Chest Measurement (for Men only)
Normal 81 Cms
Expansion in full inspiration 5 cms
(81 cms to 86 cms)
Ex-servicemen / Serving persons who are going to retire within one year Exempted from Physical Measurement Test
C. ENDURANCE TEST:
Men 1500 metres run in 7 minutes
Women/ Transgender 400 metres run in 2 minutes 30 seconds
Ex-servicemen / Serving persons who are going to retire within one year. 1500 metres run in 8 minutes

i) Endurance Test is qualifying nature.

ii) Only the candidates who qualify in the Endurance Test will be allowed to participate in the Physical Efficiency Test.

D) PHYSICAL EFFICIENCY TEST: Total marks for PET is 15.
(I) Men candidates :-
Sl.No. Events One Star (2 Marks) Two Stars (5 Marks)
1 Rope Climbing 5.0 metres 6.0 metres
2 Long Jump (or) High Jump Long Jump 3.80 metres 4.50 metres
High Jump 1.20 metres 1.40 metres
3 100 mts run (or) 400 mts run 100 mts run 15.00 seconds 13.50 seconds
400 mts run 80.00 seconds 70.00 seconds

i. Three chance will be given to the candidates in rope climbing.

ii. Three chances will be given for the event of long jump / high jump.

iii. Only one chance will be given for 100 metres/ 400 metres run.

(II) Women and Transgender candidates :
Sl.No. Events One Star (2 Marks) Two Stars (5 Marks)
1 Long jump 3.0 metres 3.75 metres
2 Shotput (or) Cricket ball throw Shotput 4.25 metres 5.50 metres
Cricket ball throw 17 metres 24 metres
3 100 mts run (or) 200 mts run 100 mts run 17.50 seconds 15.50 seconds
200 mts run 38.00 seconds 33.00 seconds

i. Three chances will be given for long jump, Shot-Put / Cricket ball throw.

ii. Only one chance will be given in 100 metres /200 metres run.

(III) Ex-servicemen and Serving personnel who are going to retire within one year
Sl.No. Events One Star (2 Marks) Two Stars (5 Marks)
1 Shotput 5.0 metres 6.0 metres
2 Long Jump (or) High Jump Long Jump 3.25 metres 4.50 metres
High Jump 0.90 metres 1.40 metres
3 100 mts run (or) 400 mts run 100 mts run 17.00 seconds 13.50 seconds
400 mts run 85.00 seconds 70.00 seconds

i. Three chances will be given for the events of Shot-Put throw and Long jump or High jump.

ii. Only one chance will be given to the candidates in 100 metres /400 metres run

Note:

i. Men and Women /Transgender candidates should get minimum one star in each event, failing which they will be disqualified at the same stage.

10. STAGES OF RECRUITMENT FOR DEPARTMENTAL CANDIDATES:

Part I. TAMIL LANGUAGE ELIGIBILITY TEST:

Tamil Language Eligibility Test for Departmental candidates will be the same as conducted for Open candidates.

Part II. MAIN WRITTEN EXAMINATION:

Main Written examination will consists of Part.A – General Knowledge and Part.B – Communication skills, Numerical skills, Logical Analysis, Information handling ability, Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, Indian Evidence Act, Police Standing Orders and Police Administration. Written examination total marks is 85.

i. Part.A – 15 Marks (objective type). 30 Questions.

ii. Part.B – 70 Marks (objective type). 140 Questions.

iii. Each question carries ½ marks.

iv. Duration 3.00 hrs.

v. The candidates should get a minimum of 30 marks to qualifyin the written examination.

See also  [உடனே விண்ணப்பியுங்கள்] இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு! NHAI Recruitment 2023 Deputy manager , Qualification ,Salary ,Last Date
B. Departmental Quota candidates are exempted from Physical Measurement Test and Physical Efficiency Test.
C. ENDURANCE TEST:

1500 metres run in 7 minutes for men candidates and 400 metres run in 2 minutes and 30 seconds for women candidates.

11. CERTIFICATE VERIFICATION:

The candidates who are called for Certificate Verification will have to produce their original certificates which they had uploaded during submission of the online application. Candidate who fails to produce the Original Certificates will lose his/her claims with regard to communal reservation, age relaxation and special quota. New certificates /claim other than uploaded certificates will not be entertained.

12. VIVA-VOCE:

i. Viva-Voce will be conducted for 10 marks. Marks will be awarded based on the performance of the candidates.

ii. The candidates who qualify in Physical Measurement Test, Endurance Test, Physical Efficiency Test and original certificate verification will be called for Viva-Voce. The number of candidates called for Viva-Voce will be 2 times the number of vacancies.

13. SPECIAL MARKS FOR NCC/NSS/SPORTS/GAMES FOR OPEN CANDIDATES:

I. Special marks shall be given to the candidates during Viva-Voce as detailed below, subject to a maximum of 5 marks.

a. National Cadet Corps (NCC)(Maximum 2 Marks)
One Year Member/ “A” certificate ½ Mark
Possession of “B” Certificate 1 Mark
Possession of “C” Certificate/Under Officer Best Cadet in All India level 2 Marks
b. National Service Scheme(NSS) Maximum 1 Mark
Participation in a National Programme like Republic Day parade in New Delhi/National Integration and Motivation Camps/Inter State Youth Exchange Programme by the Department of Youth Affairs and Sports of State Government ½ Mark
Best Volunteer at State Level/National level or Best NSS Cadet at Republic Day Parade in New Delhi 1 Mark
As per G.O.No.8 dated:21.01.2002 and participation in regular activities or State Special camps 1/2 Mark
c. Sports / Games (Maximum 2 Marks)

Approved 16 games : 1. Basket Ball, 2.Football, 3.Hockey, 4.Volley Ball, 5.Hand Ball, 6.Kabbadi, 7.Wrestling, 8.Boxing, 9.Gymnastics, 10.Judo, 11.Weight Lifting, 12. Aquatics (Swimming), 13.Athletics, 14.Equitation (Horse riding), 15. Rifle Shooting and 16. Silambam are eligible for awarding of marks.

Represented School in District level ½ Mark
Represented College in zonal level (Inter Collegiate) 1/2 Mark
Represented University (Form-III) (Inter University) 1 Mark
Represented District in Inter District tournament 1 Mark
Represented State (Form-II) (Tamil Nadu) 1 1/2 Mark
Represented Nation in international Competition (Form-I) (India) 2 Marks

In each category, the highest certificate (yielding maximum marks) will be considered. If a candidate having two certificates which are carrying equal marks, one certificate will be considered for awarding marks. A candidate can claim maximum of 5 marks under special marks.

14. SPECIAL MARKS FOR DEPARTMENTAL CANDIDATES:

Winning of medal in the National Police Duty Meet( Maximum 5 marks)
Gold Medal 5 marks
Silver Medal 3 marks
Bronze Medal 2 marks
Departmental Quota candidates shall not be eligible for special marks for NCC/NSS/Sports/ Games.
A candidate can claim maximum of 5 marks under special marks. If a candidate having two medals which are carrying equal marks, one certificate will be considered for awarding marks.

15. PROVISIONAL SELECT LIST:

a. Provisional Select List is drawn based on the total marks obtained in the Written Examination, Physical Efficiency Test, Viva-Voce and Special marks subject to communal reservation and total vacancies.

b. If there is a tie in marks, the candidate senior in age shall be given priority in selection.

c. If the marks secured are equal and date of birth is same, preference shall be given to the candidate who is an outstanding scout, having received an award from the President of India.

d. Persons recruited to the post of Sub-Inspector of Police (Taluk, AR and TSP) under the 20% police departmental quota shall be placed above the direct recruits selected from open quota in the same recruitment.

e. 20% of all vacancies shall be set apart for open candidates on preferential basis for the persons who studied from 1st standard to the prescribed Degree in Tamil medium.

f. 20% preference for having studied in Tamil Medium will not be considered for departmental quota candidates.

16. MEDICAL EXAMINATION AND VERIFICATION OF CHARACTER AND ANTECEDENTS :

Provisionally selected candidates will have to undergo medical examination and verification of character and antecedents through Police Department.

17. EXAMINATION FEE:

The Examination fee is Rs.500/-. If the Police Departmental candidates apply for both under open quota and departmental quota, he/she shall pay a sum of Rs.1000/- as examination fee, which shall be paid either through cash challan or online payment.

TNUSRB SI Exam Apply Online 2023
TNUSRB SI Exam Apply Online 2023

TNUSRB SIEligibility Criteria 2023

Recruitment Age Educational Qualification Height Chest
(For Men only)
Men Women
Sub-Inspector of Police(Taluk, AR, TSP) 20 to 30 years A Bachelor’s Degree from any University recognized by UGC / Government 170 cms 159 cms Minimum 81 cms – Minimum Expansion 5 cms
Sub-Inspector of Police(Technical) 20 to 30 years Minimum a second class Diploma in Electronics and Communication engineering awarded by the State Board of Technical Education, Tamil Nadu or
A Degree (B.E/B.Tech) in Electronics and Communication engineering recognised by All India Council for Technical Education
163 cms 154 cms Minimum 80 cms – Minimum Expansion 5 cms
Sub-Inspector of Police(Finger Print) 20 to 30 years A Degree in Science from any University or Institution recognized by the University Grants Commission in the pattern of 10+2+3. 163 cms 154 cms Not applicable
Common Recruitment for the posts of Gr.II Constables, Gr.II Jail Warders and Firemen 18 to 26 years 10th Standard Pass 170 cms 159 cms Minimum 81 cms – Minimum Expansion 5 cms

RELAXATIONS :

Relaxations for BC, BC(Muslim), MBC/DNC

Recruitment Age
Sub-Inspector of Police(Taluk, AR, TSP) 32 years
Sub-Inspector of Police(Technical) 32 years
Sub-Inspector of Police(Finger Print) 32 years
Common Recruitment for the posts of Gr.II Constables, Gr.II Jail Warders and Firemen 28 years

Relaxations for SC, SC(A) and ST

Recruitment Age Height
Men Women
Sub-Inspector of Police(Taluk, AR, TSP) 35 years 167 cms 157 cms
Sub-Inspector of Police(Technical) 35 years 160 cms 152 cms
Sub-Inspector of Police(Finger Print) 35 years 160 cms 152 cms
Common Recruitment for the posts of Gr.II Constables, Gr.II Jail Warders and Firemen 31 years 167 cms 157 cms

Relaxations for Destitute Widow

Recruitment Age
Sub-Inspector of Police(Taluk, AR, TSP) 37 years
Sub-Inspector of Police(Technical) 37 years
Sub-Inspector of Police(Finger Print) 37 years
Common Recruitment for the posts of Gr.II Constables, Gr.II Jail Warders and Firemen 37 years

Relaxations for Ex-servicemen / Serving persons who are going to retire within one year

Recruitment Age Height & Chest
Sub-Inspector of Police(Taluk, AR, TSP) 47 years Exempted
Sub-Inspector of Police(Technical) 47 years No Exemption
Sub-Inspector of Police(Finger Print) 47 years Exempted
Common Recruitment for the posts of Gr.II Constables, Gr.II Jail Warders and Firemen 47 years Exempted

Tamil Nadu Uniformed Services Recruitment Board

Leave a Comment

error: Content is protected !!